page_head_Bg

ଉତ୍ପାଦଗୁଡିକ

 • Zigzag Cotton

  ଜିଗଜାଗ୍ କଟନ୍ |

  ଜିଗଜାଗ୍ କପା, ସରେଟେଡ୍ ଜିନ୍ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକ୍ରିୟାକୃତ ଜିନ୍ କପାକୁ ସର୍ରେଟେଡ୍ କପା କୁହାଯାଏ |

 • Povidone lodine Swabstick
 • Dental Cotton Roll

  ଡେଣ୍ଟାଲ୍ କଟନ୍ ରୋଲ୍ |

  100% ଲମ୍ବା ଫାଇବର ଶୁଦ୍ଧ ପ୍ରାକୃତିକ ଧଳା ସୂତା ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ଡେଣ୍ଟାଲ୍ କଟନ୍ ରୋଲ୍, ଭଲ ଜଳ ଶୋଷଣ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ |

 • Cotton Swab

  ସୂତା ସ୍ ab ାବ୍ |

  କଟନ୍ ସ୍ବାବ୍, ଯାହାକୁ ୱାଇପ୍ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ |କଟନ୍ ସ୍ ab ାବ୍ ମ୍ୟାଚ୍ଷ୍ଟିକ୍ କିମ୍ବା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଷ୍ଟିକ୍ ଠାରୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଅଳ୍ପ କିଛି ଡିଜେନ୍ସିଫିକ୍ କପା ସହିତ ଗୁଡ଼ାଯାଇଥାଏ, ମୁଖ୍ୟତ da ଡାବ୍ ତରଳ medicine ଷଧ, ଆଡସର୍ପସନ୍ ପୁସ୍ ଏବଂ ରକ୍ତ ଇତ୍ୟାଦି ଚିକିତ୍ସାରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ |

 • Cotton Roll

  କଟନ୍ ରୋଲ୍ |

  ଶୋଷକ ସୂତା ଲୋମ ରୋଲ୍ ଅମ୍ଳଜାନକୁ ହଟାଇବା ପାଇଁ କମ୍ବିଂ ସୂତା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ ଏବଂ ତା’ପରେ ବ୍ଲିଚ୍ ହୋଇଯାଏ, କାର୍ଡିଂ ପ୍ରଣାଳୀ ହେତୁ ଏହାର ଗଠନ ନରମ ଏବଂ ଚିକ୍କଣ |

 • Cotton Ball

  କଟନ୍ ବଲ୍ |

  1. ସାମଗ୍ରୀ: 100% କପା |
  2. ରଙ୍ଗ: ନୀଳ, ଗୋଲାପୀ, ହଳଦିଆ, ଧଳା ଇତ୍ୟାଦି |
  3. ବ୍ୟାସ: 10 ମିମି, 15 ମିମି, 20 ମିମି, 30 ମିମି, 40 ମିମି ଇତ୍ୟାଦି |
  4. ଏକ୍ସ-ରେ ଚିହ୍ନଟ ସୂତ୍ର ସହିତ କିମ୍ବା ବିନା |
  5. ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍: CE / ISO13485 /।
  6. OEM ସେବା ଏବଂ ଛୋଟ ଅର୍ଡର ଉପଲବ୍ଧ |
  7. ନିରୂପଣ କିମ୍ବା ଅଣ-ନିରୂପଣ |
  8. ଏକ୍ସ-ରେ ଚିହ୍ନଟ ସୂତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ସହିତ କିମ୍ବା ବିନା |
  9. ଇଲାଷ୍ଟିକ୍ ରିଙ୍ଗ ସହିତ କିମ୍ବା ବିନା |
  10. ଓଜନ: 0.5g, 1.0g, 1.5g, 2.0g, 3g ଇତ୍ୟାଦି |